10. октобар 2019. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Aутономне покрајине Војводине на сајмовима у Eвропи и на међународним сајмовима у Р. Србији у 2019. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018, 40/2019) члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Aутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години („Службени лист АПВ”, бр. 8/2019 од 13.02.2019. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Aутономне покрајине Војводине, на сајмовима  у Eвропи и на међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. години

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ