25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak globalne kampanje ,,16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Ujedinjene Nacije, svojom Rezolucijom broj 54/134, proglasile su 1999. godine 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, radi podizanja svesti o činjenici da su žene širom sveta žrtve zlostavljanja, kao i fizičkog, seksualnog, psihičkog, porodičnog i drugih vidova nasilja. Ovaj dan ujedno predstavlja i početak globalne Kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koju obeležava preko 1.700 organizacija širom sveta, a koja traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj Kampanje je podizanje svesti javnosti i preduzimanje aktivnosti za suzbijanje nasilja nad ženama.

Obeležavanje 25. novembra je prilika je da se još jednom ukaže na problem nasilja prema ženama i na važnost zajedničkih nastojanja u stvaranju društvenog i institucionalnog okruženja koje ne toleriše nasilje.

U Republici Srbiji u prethodnom periodu značajno je unapređen zakonadovni i strateški okvir u oblasti prevencije i zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Ipak, nasilje prema ženama ostaje i dalje prisutno i rasprostranjeno. Potrebno je ulagati dodatne napore kako bi sistem zaštite i prevencije bio još uspešniji. Pored podrazumevane efikasne i blagovremene koordinacije i saradnje svih nadležnih institucija, za prevenciju i zaustavljanje nasilja ključno je verovati žrtvama, osnažiti devojke i devojčice i transformisati štetne društvene norme kojima se normalizuje nasilje.

Mreža „Život bez nasilja” nastala je 2005. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i okuplja institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici, u cilju povezivanja različitih institucija na svim nivoima u AP Vojvodini i uspostavljanja bolje saradnje putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je član mreže „Život bez nasilja“ i aktivno učestvuje u radu pokrajinskog Koordinacionog tima, čijim radom od osnivanja koordinira Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Zadatak Koordinacionog tima je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti najšire javnosti o nasilju prema ženama, odnosno, nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Svi imamo odgovornost da zaustavimo i sprečimo nasilje, jer otpor nasilju ne može da bude sveden na pojedinačan napor, već plod kolektivnog nastojanja i objedinjenog međusektorskog pristupa. Zato se na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama šalje zajednička poruka da se nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne može i ne sme tolerisati i da je neophodno da svi zajednički i istovremeno rade na ostvarivanju istog cilja – izgradnji društva u kome će svako nasilje biti sankcionisano, nasilnici stigmatizovani, a žrtve efikasno zaštićene.

,,U delokrugu poslova Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam je, između ostalog, i ekonomsko osnaživanje žena. Ponosan sam što zajedno sa kabinetom potpredsednika Pokrajinske vlade o preduzetništvu brinemo 365 dana u godini. Za tu svrhu smo do sada izdvojili preko 500 miliona dinara, dok je iznos namenjen ženama preduzetnicama u protekle dve godine preko 175 miliona dinara. U 2022. godini, Sekretarijat je realizovao dva javna konkursa, i to za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, odnosno opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine, kao i javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za subvencionisanje programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetništvo. Kada sagledamo plan za narednu godinu, postoji tendencija povećanja sredstava namenjenih ženskom preduzetništvu, stoga smatramo da ćemo u narednoj godini moći da govorimo o iznosu koji premašuje dosadašnji. “, ističe pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević.

On dodaje da je na ovaj način Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u 2022. godini učinio iskorak u popravljanju generalno nezadovoljavajuće ekonomske i imovinske karte žena u AP Vojvodini, jer  je ekonomski emapcipovana žena u lakšoj poziciji da se odupre partnerskom i porodičnom nasilju i izađe iz njega.

,,Intenzivno sarađujemo sa udruženjima preduzetnica i predstavnica naučne zajednice, ni čitav ovaj koncept saradnje se zasniva na povećanju broja preduzetnica, kako bi se zaposlio što veći broj ljudi i povećao broj inovacija i pronalazaka kojih je malo u primeni u privredi. Cilj je da se osnažuju i ohrabruju žene da se bave preduzetništvom i da se motivišu naučnice da prezentuju rezultate naučnih radova i tako doprinesu opštem društvenom razvoju. Ostvarivanje inicijalnih kontakata između naučnog i privrednog sektora, kao i prezentacija ideja i potreba sa obe strane, predstavljaju prvi korak u kreiranju mreže naučnica i privrednica, neophodne za puni razvoj inovativnog potencijala kako AP vojvodine, tako i Republike Srbije“, rekao dr Ivanišević.