26. novembar 2020. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2020. godinu

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“ broj 37/14, 54/14, 37/16 i 29/17 i 24/19), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu (“Službeni list APV“, broj: 54/2019, 12/2020, 19/2020 i  22/2020 – rebalans) i člana 5. Pravilnika za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2020. godinu („Službeni list APV“, broj 61/2020), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 25.11.2020. godine r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ТЕHNIČKI USLOVI

ОBRAZAC PRIJAVE

ОBRAZAC IZJAVE