1. decembar 2022. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV“, broj: 54/21, 07/22 i 37/21-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20), Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022.godini broj: 144-401-7088/2022-03 od 03.11.2022. godine, („Službeni list APV”, br. 47/2022), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA JAČANjE KAPACITETA TURISTIČKIH ORGANIZACIJA U 2022. GODINI

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA