Документи

Туризам

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2018 – 2022.…

Запошљавање

Закон о раду Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину…

Инспекција

2023. година Списак службеника овлашћених за одлучивање у управним стварима Годишњи извештаји Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 1 Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 2…

Привреда

Стратегија развоја кластера Програм за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015 – 2020. Билтен број 1/2017: Социјална економија и социјално предузетништво Стратегија развоја и коришћења широкопојасног приступа у АП Војводини за период од 2012.…

Општи документи

2024. година Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам (децембар 2023.) Сагласност Покрајинске владе Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица План мера за остваривање и унапређење родне равноправности у Покрајинском…