26. новембар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2020. годину

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16 и 29/17 и 24/19), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (”Службени лист АПВ”, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020 и  22/2020 – ребаланс) и члана 5. Правилника за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број 61/2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 25.11.2020. године р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ