2. фебруар 2024. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2023), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2024. години („Сл. лист АПВ”, бр. 1/2024 и 4/2024- исправка) (у даљем тексту: Правилник), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА/ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ