19. фебруар 2022. – Измена II Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16, 29/17, 24/19, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује

Измену II јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА