18. јануар 2022. – Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2021), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2022. години – Набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката („Службени лист АПВ”, бр. 01/2022 од 04.01.2022. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2022. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СА ИЗЈАВАМА