12. септембар 2022. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021, 7/2022, 37/2022- ребаланс), и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години („Сл. лист АПВ“, бр. 38/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, НАЧИНУ СЕРТИФИКОВАЊА ИСТИХ И ВОЂЕЊУ ПОСЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА (,,Сл. Гласник РС”, бр. 56/2012)

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ