11. мај 2023. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години – манифестације

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2022), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2023. години („Службени лист АПВ”, бр. 11/23 од 03.03.2023. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ДРУГИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ