1. децембар 2022. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/21, 07/22 и 37/21-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа на територији Аутономне покрајине Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022.години број: 144-401-7088/2022-03 од 03.11.2022. године, („Службени лист АПВ”, бр. 47/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВА