Vojvođanska Skupština usvojila Program razvoja turizma AP Vojvodine za period od 2018. do 2022. godine

 

Izvor: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 16. novembar 2018. – Na jučerašnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine, usvojen je strateški dokument od velikog značaja za unapređenje i razvoj turizma u Vojvodini – Program razvoja turizma, izrađen od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam u saradnji sa svetski priznatim stručnjacima za datu oblast. Program obuhvata sprovođenje jasno definisanih aktivnosti u sferi turizma za period od četiri godine i pripremljen je u skladu sa Zakonom o turizmu i Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016 do 2025. godine.

Pomenutom republičkom Strategijom definisane su četiri turističke destinacije – Novi Sad, Fruška Gora i Sremski Karlovci, Subotica, Palić i Potisje, Podunavlje – Gornje Podunavlje i Novi Sad i Donje Podunavlje, kao i Banat sa Vršcem. Shodno navedenom Program, koji se naslanja na Strategiju, sadrži, pored opisa položaja i osnovnih karakteristika planskog područja, i analizu stanja, resurse planskog područja, swot analizu, strateške pravce i faze razvoja turizma u Vojvodini, probleme održivog razvoja planskog područja, predloge i mere za njihovo rešavanje, kao i način praćenja realizacije programskih aktivnosti. Ovaj strateški dokument prevashodno definiše ključne investicione projekte poput spa rizorta na Paliću, zdravstvenih wellness i vinskih rizortova, tematskog zabavnog parka, te izgradnju raznovrsnih rekreativnih terena i objekata.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, ističe da se Program naslanja na ciljeve i preporuke republičke Strategije, te da je njegov cilj namenski i sistematski pristup turizmu, ne samo kroz ekonomske indikatore, već i kroz multiplikativne efekte koje turizam ima na sveobuhvatni društveno-ekonomski, lokalni i regionalni razvoj, na razvoj kulture i obrazovanja, životnu sredinu i razvoj komplementarnih delatnosti, poput trgovine, poljoprivrede, energetike, građevinarstva i slično.

U pogledu projekata namenjenih javnom sektoru, Program definiše ključnu ulogu  privatizacije, odnosno osavremenjavanja postojećih banja, potom urbanizovanja gradskih središta Vojvodine, turističkog razvoja arheološkog nasleđa, revitalizacije Petrovaradinske tvrđave i Podgrađa, ali i pružanje podrške Novom Sadu, kao nosiocu dve laskave tirule – Evropske prestonice mladih 2019. i Evropske prestonice kulture u 2021. godini.

Đoković naglašava da je Vojvodina rastuća turistička regija, koja svoj održivi turistički razvoj zasniva na bogatom prirodnom i kulturnom nasleđu i resursima, pritom uspešno spajajući poljoprivrednu proizvodnju sa inovativnom turističkom ponudom.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je nastojao da ide u korak sa republičkim strateškim dokumentima, te je svoje podsticajne mere i programe, implementirane u javnim pozivima, kao i sam rad Saveta za turizam, osnovanog pri Sekretarijatu, realizovao vodeći računa o zastupljenosti svih relevantnih aspekata definisanih kako u Strategiji, tako i u novousvojenom Programu. Ovim je postignut pravni okvir na pokrajinskom nivou za dalje institucionalno namensko ulaganje u turističku infrastrukturu.

Izvor: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine