Војвођанска Скупштина усвојила Програм развоја туризма АП Војводине за период од 2018. до 2022. године

 

Извор: Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Нови Сад, 16. новембар 2018. – На јучерашњој седници Скупштине АП Војводине, усвојен је стратешки документ од великог значаја за унапређење и развој туризма у Војводини – Програм развоја туризма, израђен од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у сарадњи са светски признатим стручњацима за дату област. Програм обухвата спровођење јасно дефинисаних активности у сфери туризма за период од четири године и припремљен је у складу са Законом о туризму и Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од 2016 до 2025. године.

Поменутом републичком Стратегијом дефинисане су четири туристичке дестинације – Нови Сад, Фрушка Гора и Сремски Карловци, Суботица, Палић и Потисје, Подунавље – Горње Подунавље и Нови Сад и Доње Подунавље, као и Банат са Вршцем. Сходно наведеном Програм, који се наслања на Стратегију, садржи, поред описа положаја и основних карактеристика планског подручја, и анализу стања, ресурсе планског подручја, swоt анализу, стратешке правце и фазе развоја туризма у Војводини, проблеме одрживог развоја планског подручја, предлоге и мере за њихово решавање, као и начин праћења реализације програмских активности. Овај стратешки документ превасходно дефинише кључне инвестиционе пројекте попут спа ризорта на Палићу, здравствених wеllness и винских ризортова, тематског забавног парка, те изградњу разноврсних рекреативних терена и објеката.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истиче да се Програм наслања на циљеве и препоруке републичке Стратегије, те да је његов циљ наменски и систематски приступ туризму, не само кроз економске индикаторе, већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на свеобухватни друштвено-економски, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, животну средину и развој комплементарних делатности, попут трговине, пољопривреде, енергетике, грађевинарства и слично.

У погледу пројеката намењених јавном сектору, Програм дефинише кључну улогу  приватизације, односно осавремењавања постојећих бања, потом урбанизовања градских средишта Војводине, туристичког развоја археолошког наслеђа, ревитализације Петроварадинске тврђаве и Подграђа, али и пружање подршке Новом Саду, као носиоцу две ласкаве тируле – Европске престонице младих 2019. и Европске престонице културе у 2021. години.

Ђоковић наглашава да је Војводина растућа туристичка регија, која свој одрживи туристички развој заснива на богатом природном и културном наслеђу и ресурсима, притом успешно спајајући пољопривредну производњу са иновативном туристичком понудом.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је настојао да иде у корак са републичким стратешким документима, те је своје подстицајне мере и програме, имплементиране у јавним позивима, као и сам рад Савета за туризам, основаног при Секретаријату, реализовао водећи рачуна о заступљености свих релевантних аспеката дефинисаних како у Стратегији, тако и у новоусвојеном Програму. Овим је постигнут правни оквир на покрајинском нивоу за даље институционално наменско улагање у туристичку инфраструктуру.

Извор: Скупштина Аутономне покрајине Војводине