24. мај 2020. – ИЗМЕНA ЈАВНОГ КОНКУРСА за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

Број: 144-401-7093-1/2019-02

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА