18. новембар 2018. – Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, 17/2018 и 29/2018 – ребаланс) и Решења о употреби текуће буџетске резерве 127 – број: 401-94/2018-126 од 15.11.2018. године, а сходно члану 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години од 13.11.2018. године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА – СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА

ТЕКСТ КОНКУРСА – ДЕТАЉНИЈЕ

ПРАВИЛНИК

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ 1 – 9

ДОДАТАК УЗ ОБРАЗАЦ