Нови Јавни конкурс за рефундацију трошкова учешћа на сајмовима у Европи и Републици Србији

 На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14- др. одлука и 37/16) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016. годину (“Службени лист АПВ”, бр. 54/15 и 54/16-ребаланс) Покрајински секретаријат за привреду и туризам, р а с п и с у ј е

              ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката  на сајмовима у Европи
и  међународним сајмовима  у Републици Србији
  који се одржавају у периоду Септембар–децембар 2016. године
Број: 144-401-4171/2016-04

   

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у оквиру програмске активности 1002, економска класификација 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом од 3.000.000,00 динара, рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са подручја АП Војводине  на сајмовима у Европи и  међународним сајмовима  у Републици Србији, који се одржавају у периоду септембар-децембар 2016. године.

Услови Конкурса

1.    Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни субјекти и предузетници, који се баве производном и туристичком делатношћу, који ће у периоду  Септембар-децембар  2016. године, излагати на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији ( у даљем тексту: излагачи).

Право учешћа на Конкурсу имају излагачи: који нису у тешкоћама; само за један наступ на сајму (једна пријава); само за прво учешће на одређеном сајму; који нису учествовали на обједињеном штанду Секретаријата.

По овом Конкурсу  рефундираће се до 50% следећи трошкови  излагача на сајмовима:
– трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
– трошкови припреме и штампања пропагандног материјала за наступ на наведеном сајму.

Максимални износи рефундације за сајмове износе:

•    до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по излагачу, а највише до 400.000,00 динара за сајмове у Европи и 250.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.
•    до 50% цене припреме и штампања пропагандног материјала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Европи и 30.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији.

2.   Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу, који се може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам , 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: „Не отварати – пријава на Конкурс за за рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката на сајмовима у Европи и  међународним сајмовима у Републици Србији који се одржавају у периоду Септембар-децембар 2016.“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

3.    Рок за подношење пријаве за учешће на сајму у периоду септембар-децембар 2016. је 15 дана од дана објављивања.

4.    Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати, као ни пријаве излагача који нису    испунили раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.

5.    Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници средстава који немају отворен наменски рачун код Управе за трезор у обавези да га пре закључења Уговора отворе. Уговори са Корисницима средстава закључиваће се до износа одобрених средстава и оправданих трошкова.
 
6.    Рефундација ће се извршити према достављеној документацији у складу са критеријумима. Правдање средстава треба да садржи: број рачуна са ЈБ КЈС бројем, код Управе за трезор; извештај са ефектима наступа и периодично извештавање; спецификацију укупних трошкова по категоријама из конкурса (са бројем, износом и датумом рачуна и извода); оригиналне рачуне и изводе о плаћању или оверене фотокопије код надлежних органа; изјава овлашћеног потписника да привредни субјект први пут учествује на наведеном сајму и да су сви наведени подаци тачни. Све додатне информације могу се добити на телефон  021/487-4489; 487-4481. 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ – ДОМАЋИ САЈМОВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ – ЕВРОПСКИ САЈМОВИ

ПРАВИЛНИК