21. март 2019. – Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава  женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години („Службени лист АПВ”, бр. 8/2019 и 12/2019), Покрајински секретаријат за привреду и туризам р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ