5. мај 2021. – Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2021. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник  РС”, бр.  36/, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ, број 66/20), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021) и Правилником о додели субвенција самозапошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам дана 05. маја 2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ И ИЗЈАВА