21. март 2019. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 5. Правилником за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години 2019. години  („Службени лист АПВ”, бр. 8/2019), Покрајински секретаријат за привреду и туризам р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ

БУЏЕТ – ПРЕГЛЕД ДОБАРА