27. новембар 2019. – Јавни конкурс o додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину (”Службени лист АПВ”, број: 60/2018 и 40/2019- ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (”Службени лист АПВ”, брoј: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2019. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ