18. јануар 2022. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и члана 5. Правилникa о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години („Сл. лист АПВ”, бр. 1/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ