Израђена Студија развоја микролокација марина на територији АП Војводине као основ за експанзију наутичког туризма

Нови Сад, 27. фебруар 2018. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам је у сарадњи Предузећем за пројектовање, инжењеринг и консалтинг у хидротехници и грађевинарству ,,Ehting“ из Београда и ЈП ,,Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада, израдио Студију развоја микролокација марина на територији Војводине. Студија је произашла из Програма развоја туризма Војводине, који је сачинио Секретаријат и који је усвојила Скупштина АП Војводине протекле године.

Чињеница да европском унутрашњом водном мрежом активно саобраћа флота од безмало два милиона пловила, са око 300 различитих типова, почев од чамаца на весла, преко једрилица и великих моторних јахти, говори у прилог потребе за систематичном и планском обликовању ове области. Препознавши све потенцијале речног и наутичког туризма у оквиру међународних пловних путева, Секретаријат је приступио изради овог јединственог документа који ће бити представљен стручној јавности почетком априла 2019. године када ће бити дефинисани кораци у њеној даљој реализацији.

Студија обухвата најперспективније локалитете којима се, уз приоритетне критеријуме попут природиних обележја, навигационих услова и друштвених утицаја, дефинисало укупно једанаест микролокација на Дунаву, Сави, Тиси, Тамишу, Бегеју и Хидросистему Дунав—Тиса—Дунав. Њихова  разнолика  употребна  вредност у многоме доприноси локалном и регионалном привредном развоју.

Реализована на основу покрајинског Програма развоја туризма, ова студија је полазна тачка за интезивнији развој микролокација марина и пристана у Војводини, што ће свакако утицати на бољу повезаност у оквиру Дунавског региона.