24. мај 2020. – ИЗМЕНA ЈАВНОГ КОНКУРСА о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица за развој и ревитализацију уметничких и старих занатима у 2020. години

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  О ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА,ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Број:144-401-7094-1/2019-02

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА