Formiran Intersektorski odbor Pokrajinske vlade nadležan za koordinaciju, praćenje i procenu efekata mera Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima

Povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podseća da je nasilje nad ženama najistrajniji vid kršenja ljudskih prava danas i najeksplicitniji i najtragičniji pokazatelj rodne neravnopravnosti.

Prema podacima Pokrajinskog zaštitnika građana, u AP Vojvodini u prethodnoj godini, policiji je podneto 7.098 zahteva za interevenciju radi zaštite od nasilja u porodici. Broj krivičnih prijava koji neke policijske uprave i stanice podnose nadležnim tužilaštvima zbog nasilja nad ženama, deset puta je manji od broja slučajeva koji su prijavljeni policiji. Istraživanje sudske prakse, kada je u pitanju krivično delo nasilje u porodici, pokazuje da je veliki procenat odbacivanja krivične prijave (u 66,7 odsto predmeta), najčešće zbog nedostatka dokaza. Procesuiranje traje dugo, a kazna je izrečena svakom petom počiniocu, a to su prevashodno mere upozorenja i uslovna osuda. Olakšavajuće okolnosti sud je našao u 90 odsto slučajeva, među kojima dominiraju ranija neosuđivanost i roditeljstvo. Većina počinilaca ne priznaje krivično delo, ne oseća se krivim za događaj i ne pokazuje kajanje za učinjeno delo.

U isto vreme, istraživanje o rasprostranjenosti nasilja u porodici u AP Vojvodini pokazuje da je svaka druga žena doživela neki oblik psihičkog nasilja, dok je 34 odsto njih trpelo fizičko nasilje. Najčešće navođeni razlozi za ostajanje sa nasilnikom odnose se na egzistencijalne probleme, verovanje da će nasilje prestati, strah da bi to moglo imati negativne posledice po decu, odsustvo podrške i pomoći porodice i bliskih osoba, kao i strah od osvete nasilnika. Prema podacima Mreže „Žene protiv nasilja“, a na osnovu medijskih objava, od početka ove godine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u porodično partnerskom kontekstu ubijeno je 8 žena. Sve ubijene žene su poznavale počinioca. Kao posledica ovih zločina trinaest osoba je ostalo bez majke, od toga tri osobe su maloletna deca. U 5 od 7 slučajeva, nasilnik je bio prijavljen nadležnim institucijama i pre nego što se ubistvo desilo.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa drugim pokrajinskim organima, institucijama i nevladinim organizacijama, sprovodi Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini, za period od 2015. do 2020. godine, sa glavnim ciljem da doprinese uspostavljanju nulte tolerancije na nasilje prema ženama u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini, uzimajući ovakav oblik nasilja za kršenja ljudskih prava.

Aktivnosti koje se sprovode u okviru Programa predstavljaju nastavak politike Pokrajinske vlade u suzbijanju nasilja prema ženama u porodično – partnerskom odnosu koji se kroz konkretne mere i projekte već sedam godina uspešno sprovodi. U periodu od 2009. godine do danas održana je 331 osnovna i specijalizovana obuka na kojima je učestvovalo gotovo 3.500 zaposlenih iz institucija nadležnih za neposredno rešavanje slučajeva nasilja iz 45 opština AP Vojvodine. Poboljšana je dostupnost informacija o nasilju u porodici i uslugama koje se pružaju u AP Vojvodini, prošireno je znanje opšte javnosti i povećano razumevanje o neprihvatljivosti nasilja među mladima i među donosiocima odluka. Tokom 2015. godine najvažnija dostignuća su sprovođenje 14 osnovnih i specijalističkih obuka za preko 250 zaposlenih iz nadležnih institucija, i 30 sastanaka za pružanje stručne podrške u rešavanju konkretnih slučajeva, podrška nevladinim organizacijama za pružanje psihosocijalne podrške ženama koje su u situaciji nasilja i realizacija konkursa za ekonomsko osnaživanje žena koje su bile ili se nalaze u situaciji nasilja na teritoriji AP Vojvodine. Iz budžeta je za realizaciju mera iz Programa izdvojeno 7 miliona dinara za 2015. godinu, a za konkurs ekonomskog osnaživanja žena ukupno 10 miliona dinara za 2014. i 2015. godinu.

Za efikasno delovanje protiv nasilja, neophodno je da ustanove, organi i organizacije na teritoriji AP Vojvodine teže sistemskim, sveobuhvatnim i usklađenim rešenjima i da preduzimaju, u okvirima svojih nadležnosti, mere i postupke za prevenciju i zaštitu od svih oblika nasilja prema ženama u porodici i u partnerskim odnosima, nudeći objedinjeni i celoviti odgovor na nasilje prema ženama, koji u središte stavlja prava žrtve.

Upravo iz ovog razloga, Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 25. novembra 2015. godine, donela Odluku o formiranju Intersektorskog odbora nadležnog za koordinaciju, praćenje i procenu efekata mera iz pokrajinskog Programa protiv nasilja nad ženama. Intersektorki odbor ima zadatak da doprinese obezbeđivanju finansijskih i ljudskih resursa za delotvorno, efikasno i sveobuhvatno sprovođenje i praćenje efekata mera i aktivnosti predviđenih ovim Programom na teritoriji cele AP Vojvodine. Formiranje ovog tela u skladu je sa merama koje predviđa Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je naša država ratifikovala i potvdila.

Podatak da preko 80 odsto stanovništva Srbije smatra da nasilje u porodici nije privatna stvar i da nadležne institucije moraju da intervenišu bez obzira na to da li je žrtva nasilja u porodici prijavila nalisnika u porodici ili nije, govori nam da se opšte stanje u ovoj oblasti menja i da jedino odlučnim, zajedničkim delovanjem svih aktera možemo očekivati dalji napredak u kažnjavanju nasilnika i podršci ženama za nastavak života bez nasilja.